site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Клинична имунология

Д-р Румяна Дренска, дм

Имена

Румяна Христова Дренска

Специалност

Клинична имунология

Kлючови компетенции, основни дейности и отговорности

Ръководи и отговаря за дейността в лаборатория по клинична имунология.

Участва в диагностично-консултативния и имунотерапевтичени процес при пациенти с разнообразни заболявания от различни области на медицината.

Образование

Висше медицинско (магистратура по медицина). Придобита научна и образователлна степен „доктор по медицина”

Следдипломни квалификации и специализации

Разработка на дисертационен труд в областта на имунодиагностика на туберкулозната инфекция

2007 Придобита специалност „клинична имунология”

Участие в курсове по имунология

Професионални интереси

Автоимунни заболявания, вродени и придобити имунни дефицити, инфекциозна имунология, имуногенетика, здравословно хранене.

Владеене на чужди езици

Руски, Английски

 

Период

2013 до сега

Длъжност

Началник на лаборатория по клинична имунология

Работодател

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”

Основни дейности и отговорности

Ръководи и отговаря за дейността в лаборатория по клинична имунология

Участва в консултативно-диагностичните дейности в Болницата

 

Период

2012-2013

Длъжност

лекар-ординатор в лаборатория по имунология и цитогенетика

Работодател

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”

Основни дейности и отговорности

Имунодиагностични дейности в сферата на ендокринологията

 

Професионално развитие:

Период

2002-2012

Длъжност

Редовен докторант, специализант, лекар-ординатор

Работодател

НЦЗПБ, МУ София

Основни дейности и отговорности

Специализация по клинична имунология

Разработка на дисертационен труд в областта на имунодиагностиката на туберкулозната инфекция

Диагностично-консултативна дейност в областта на клиничната имунология

 

Научни публикации

15 публикации в български и международни списания

Научна и приложна дейност

Участие в пет научни проекта, три от които с международно участие

Ежедневна клиникоконсултативна, лабораторнодиагностична и имунотерапевтична дейност

Членства в научни дружества

Български Лекарски Съюз

Българска Асоциация по Клинична Имунология

Участие в научни форуми

32 научни форума, от които 22 в чужбина

Професионални отличия

 

Почетни звания и награди

 

Как бихте се определили с 3 думи

 

Отговорна, любознателна, емпатична