site_location_alt

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" 21

site_phone_alt

02/ 91 54 574, 0700 100 37

Ортопедия и травматология

Д-р Борислав Тасев, дм

Имена

Борислав Георгиев Тасев

Специалност

Ортопедия и травматология

Kлючови компетенции, основни дейности и отговорности

Травматология, хирургия на лакътната става

Образование

Основно образование: 1982-1989 г.,
ЕСПУ “Неофит Рилски”, Банско

 

Средно образование: 1989-1994 г.,
ЕГ “Акад. Л. Стоянов“ - Благоевград

 

Висше образование: 1995-2001 г.,
Медицински университет – София

 

Следдипломни квалификации и специализации

Специалност „Ортопедия и травматология“ – 2014 г.

 

Защитена дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор по медицина“ на тема „Оперативно лечение на острата заднолатерална ротаторна нестабилност на лакътната става“ – 2019 г.

 

11. 06. 2012 г. – Курс по хирургия на ръката и приложение на имплантите на KLS Martin, София, България

 

18-20. 06. 2014 г. – Курс „Основи на остеосинтезата в травматологията“, Берлин, Германия

 

6-9. 02. 2015 г. Курс AOTrauma – Basic Principles of Fracture Management, София, България

 

13-15. 11. 2015 т. Курс AOTrauma – Advanced Principles of Fracture Management, Загреб, Хърватска

 

8-9. 04. 2016 г. –– Курс „Остеосинтеза при фрактури на горния крайник с кадавър-курс по хирургична анатомия, Ашау и Йена, Германия

 

3-4. 12. 2016 г. - AO Faculty Education Programme, Давос, Швейцария

 

28-29. 04. 2017 г.  AO Faculty Education Programmе, Прага, Чешка република

 

13-15. 10. 2017 г. – AO Basic Principles of Fracture Management, София, България – лектор (National Faculty Member)

 

8-11. 11. 2017 г. – курсове AO Advanced Principles of Fracture Management, Polytrauma и Lower Extremity, Загреб, Хърватска – инструктор (Regional Faculty Member)

 

26-28. 10. 2018 г. – AO Trauma Masters Course - Foot and Ankle Reconstruction, София, България – лектор (National Faculty Member)

 

25-27. 01. 2019 г. - AOTrauma Course Advanced Principles of Fracture Management, София, България – лектор (National Faculty Member)

 

Професионални интереси

Мининвазивна остеосинтеза на фрактури, реконструктивна хирургия на лакътната става, политравма

Владеене на чужди езици

Английски – C1, руски – B1, немски – A2

 

Професионално развитие:

Период

Април 2012 – до сега

Длъжност

Лекар

Работодател

Първа клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Основни дейности и отговорности

 

 

Период

Август  2008 – Март 2012

Длъжност

Лекар

Работодател

Клиника по детска травматология,

УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Основни дейности и отговорности

 

 

Научни публикации

  1. Тасев Б, Христов Хр, Спасов В, Кюркчиев Б. Остра лакътна нестабилност. Спешна медицина. 2016;20(1):44-50.
  2. Тасев Б, Христов Хр, Спасов В, Милев Ст, Кюркчиев Б. Лечение на острата лакътна нестабилност - ранни резултати. Ортопедия и травматология. 2016;53(1):48-56.
  3. Тасев Б, Балтов А, Енчев Д, Асьов С. Усложнения на ендопротезирането на главата на лъчевата кост. Ортопедия и травматология. 2017;54(2):100-6.
  4. Спасов В, Тасев Б, Рашков М, Балтов А. Damage control orthopaedics - съвременна концепция за лечение на политравмата. Спешна медицина. 2014;18(1):53-9.
  5. Христов Х, Тасев Б, Спасов В. Фрактури на глезена със синдезмална увреда – съвременни концепции в диагнозата и лечението. Спешна медицина. 2015;19(1):55-62.
  6. Христов Х, Тасев Б, Спасов В. Фактори, допринасящи за лошото наместване на синдесмозата при фрактури на глезена. Ортопедия и травматология. 2017;55(4):216-24

Научна и приложна дейност

 

Членства в научни дружества

Българска ортопедична и травматологична асоциация – БОТА (секретар на БОТА за мандатите 2016-2019 г. и 2019-2022 г.);

AOTtauma (председател на АОТравма България за мандата 2020-2023 г.)

Участие в научни форуми

1.      Baltov A, Spassov V, Tasev B. Damage control orthopaedics  - the current concept.  Fifth International Medical Congress; 10-14.09.2014; Ohrid, Macedonia; Poster session; 2014.

2.      Спасов В, Тасев Б, Балтов А. Damage control или дефинитивна оперативна намеса при политравма.  20-и Юбилейни дни на българската ортопедия и травматология; 25-27.09.2014; Трявна, България; Доклад; 2014.

3.      Hristov H, Tasev B, Spassoff V. Factors That Contribute to the Malreduction of the Syndesmosis in Ankle Fractures.  XVII European Congress of Trauma and Emergency Surgery; 24-26. 04. 2016; Vienna, Austria; Poster presentation; 2016.

4.      Tasev B, Hristov H, Spassoff V, Kyurkchiev B. Treatment of Acute Elbow Instability - Early Results.  XVII European Congress of Trauma and Emergency Surgery; 24-26. 04. 2016; Vienna, Austria; Poster presentation; 2016.

5.      Тасев Б. Балтов А, Енчев Д, Рашков М, Интраоперативни усложнения при раменна хемиартропластика.  Седми международен годишен симпозиум "За по-добри резултати в костно-ставната хирургия"; 12-14 май 2016 г.; Комплекс "Ривиера", Варна, България; Доклад; 2016.

6.      Милев С, Асьов С, Кацаров А, Тасев Б, Захариев Л, Илиев А, Кафелов М, Тановски К. Ревизионно ендопротезиране на ацетабуларни дефекти с масивен структурен присадък.  ХІІІ Национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация; 29.9-01.10. 2016 г.; Хотел  "Маринела", София, България; Доклад; 2016.

7.      Спасов В, Балтов А, Тасев Б, Христов Х. Ранни и късни усложнения при пациенти в гранично състояние след политравма.  ХІІІ Национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация; 29.9-01.10. 2016 г.; Хотел  "Маринела", София, България; Доклад; 2016.

8.      Спасов В, Тасев Б, Балтов А, Христов Х. Конверсия - от външна към вътрешна фиксация при политравматични пациенти. На кой етап?  ХІІІ Национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация; 29.9-01.10. 2016 г.; Хотел  "Маринела", София, България; Доклад; 2016.

9.      Тасев Б, Балтов А, Енчев Д. Усложнения при ендопротезиране на главата на радиуса.  Седми международен годишен симпозиум "За по-добри резултати в костно-ставната хирургия"; 12-14 май 2016 г.; Комплекс "Ривиера", Варна, България; Доклад; 2016.

10.    Тасев Б, Христов Х, Спасов В, Милев С. Лечение на острата лакътна нестабилност - ранни резултати.  ХІІІ Национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация; 29.9-01.10. 2016 г.; Хотел  "Маринела", София, България; Доклад; 2016.

11.    Тасев Б, Христов Х, Спасов В. Лечение на острата лакътна нестабилност. ХХІІ Конференция „Дни на българската ортопедия и травматология“; 28-30. 09. 2017г.; хотел „Калина Палас“, Трявна, България. Доклад;

12.    Tasev B, Hristov H, Spassov V, Milev S, Kyurkchiev B, Drenchev Z. A Rare Combination Of Elbow Dislocation With Forearm Fractures. Poster. Eur J Trauma Emerg Surg. Poster session. Abstracts from the 18th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 2017;43 (Suppl 1):S159

13.    Tasev B, Baltov A, Spassoff V, Hristov H, Kyurktchiev B. A Rare Combination of Elbow Dislocation with Forearm Fractures - a Series of 6 Cases. 27th SECEC-ESSE Congress; 13-16. 09. 2017; Berlin, Germany. Poster presentation

14.    Тасев Б, Енчев Д, Христов Х, Спасов В, Кюркчиев Б. Трансолекранна фрактура-луксация. Пета национална конференция на Дружество по хирургия на ръката; 19-22. 10. 2017 г. Пловдив, България. Доклад

15.    Hristov H. Tasev B. The Effect Of Fractures Of Tibial Incisura On Syndesmotic Reduction. 19th EFORT Congress, Barcelona 2018. Poster session

16.    Baltov A, Enchev D, Rashkov M, Tasev B, Hristov H. Pitfalls and Complications
in Humeral Intramedullary Interlocking Nailing – 15 Years Experience. 20th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 5-7. 05. 2019, Prague, Czech Republic. Oral presentation

18.    Тасев Б, Христов Х, Енчев Д, Балтов А. Оперативно лечение на нещастната триада на лакътната става – серия от 16 случая. XIV Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация - 3-6 октомври 2019 г, хотел "Интернационал", Златни Пясъци, България. Доклад

19.    Тасев Б, Христов Х, Енчев Д, Балтов А. комбинирани увреди на костите на предмишницата и лакътната става. Серия от 8 случая. XIV Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация - 3-6 октомври 2019 г, хотел "Интернационал", Златни Пясъци, България. Доклад

20.    Тасев Б, Христов Х, Енчев Д, Балтов А. Фрактури на предномедиалната фасета на короноида – серия от 6 случая. XIV Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация - 3-6 октомври 2019 г, хотел "Интернационал", Златни Пясъци, България. Постер

21.    Б. Тасев. Компартмънт синдром. Втори национален конгрес по спешна медицина, 14-16 ноември 2019 г., София, България. Доклад

22.    Б. Тасев. Открити фрактури на горния крайник. Втори национален конгрес по спешна медицина, 14-16 ноември 2019 г., София, България. Доклад

 

Професионални отличия

 

Почетни звания и награди

 

Как бихте се определили с 3 думи

 

Съвестен и старателен интроверт